Thursday, April 06, 2006

八卦小记

那天paraX msn我一个URL,附加comment: tempted... tempted...
click进去里面是一个卖mousepad的网站。不对,是卖pro gamer mousepad的网站。
我问他买来搞啊?
他的回答是:因为我是pro gamer。

嗯,他欲穷千里目,又cheap上一层楼了。
他是永远那么的遥远啊。

我就知道他一定会买,这条cheap仔,只是迟早问题而已。

因此,4月1号,我回jb。
在jb我send了1封sms给他,内容大概是:

eh~i saw the mousepad in jb city square!! ji eh seh gai jin bian tai!!
but i duno how much.. doesnt matter.. cos only today they selling..
happy april fool... :)

呵呵,虽然没有回复,不过可以想象到他的脸。

咦,原来他并没有很遥远。。。